Reactie code tekst P301 na inslikken: P302 bij contact met de huid: P303 bij contact met de huid (of het haar P304 na inademing: P305 bij contact met de ogen: P306 na morsen op kleding: P307 na blootstelling: P308 na (mogelijke) blootstelling: P309 na blootstelling. Op dit etiket) P321 Specifieke behandeling vereist (zie. Op dit etiket) P322 Specifieke maatregelen (zie. Op dit etiket) P330 de mond spoelen P331 geen braken opwekken P332 Bij huidirritatie: P333 Bij huidirritatie of uitslag: P334 In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen P335 Losse deeltjes van de huid afvegen P336 bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op  de betrokken plaatsen P337 Bij aanhoudende oogirritatie: P338 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een  houding die het ademen vergemakkelijkt P341 Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht  brengen en laten rusten in een houding die het ademen  vergemakkelijkt P342 Bij ademhalingssymptomen: P350 voorzichtig.

gevaarlijke stoffen symbolen P244 Reduceerventielen vrij van olie en vet houden P250 Malen/schokken/.wrijving vermijden P251 houder onder druk. Grondig wassen P270 niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten P273 voorkom lozing in het milieu p280 Beschermende handschoenen/beschermende  kleding/oogbescherming /gelaatsbescherming dragen P281. Tegen vocht beschermen P235P410 koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen voorzorgsmaatregelen.

P202, pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P210, verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211, niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P220, van kleding/./brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren, perricone p221. Vermenging met brandbare stoffen. P222, contact met de lucht vermijden, p223. Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand. P230, vochtig houden met. P231, onder inert gas werken, p232.

gevaarlijke stoffen symbolen

Beoordelen van blootstelling aan


Home, externe veiligheid, symbolen frans gevaarlijke stoffen, betekenis eu-ghs symbolen - betekenis p-zinnen, lycium dit is de lijst van voorzorgsmaatregelen (p-zinnen, met de p van precaution) volgens. Ghs die in de europese Unie gebruikt gaan worden. De p-zinnen vervangen. S-zinnen en zijn verplicht op de etikettering vanaf 1 december 2010 voor zuivere stoffen en voor mengsels. Algemeen, code, tekst, p101, bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102, buiten het bereik van kinderen houden. P103, alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Preventie, code, tekst, p201, alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Etiketten gevaarlijke stoffen


Koel bewaren P410P402 Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren P410P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50  C/122 f p411P235 Bij maximaal. Koel bewaren voorzorgsmaatregelen. Verwijdering Code tekst P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar. Aanvullende over bepaalde stoffen of mengsels Code tekst euh201 bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen  kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen euh201a let op!

gevaarlijke stoffen symbolen

Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar P371P380P375 In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar voorzorgsmaatregelen. Opslag Code tekst P401. Bewaren P402 Op een droge plaats bewaren P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren P404 In gesloten verpakking bewaren P405 Achter slot bewaren P406 In corrosiebestendige/. Houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren P407 ruimte laten tussen stapels/pallets P410 Tegen zonlicht huid beschermen P411 Bij maximaal.

F bewaren P412 niet blootstellen aan temperaturen boven 50 C/122 f p413 Bulkmateriaal, indien meer dan. Lbs, bij temperaturen van maximaal. F bewaren P420 Gescheiden van ander materiaal bewaren P422 Onder. Bewaren P402P404 Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren P403P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren P403P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Gevaarlijke stoffen training kam Adviseur hoogeveen

Op dit etiket) P322 Specifieke maatregelen (zie. Op dit etiket) P330 de mond spoelen P331 geen braken opwekken P332 Bij huidirritatie: P333 Bij huidirritatie of uitslag: P334 In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen P335 Losse deeltjes van de huid afvegen P336 bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen P337 Bij aanhoudende oogirritatie: P338 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding whitening die het ademen vergemakkelijkt P341 Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt P342 Bij ademhalingssymptomen: P350 voorzichtig. P380 evacueren P381 Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden P391 Gelekte/gemorste stof opruimen P301P310 na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen P301P312 na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of een. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen P337P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen P342P311 Bij ademhalingssymptomen: een antigifcentrum of een arts raadplegen P370P376 In geval natuur van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden P370P378 In geval van brand: blussen met. P370P380 In geval van brand: evacueren P370P380P375 In geval van brand: evacueren.

gevaarlijke stoffen symbolen

Symbolen, gevaarlijke, stofen kmo consult

P230, vochtig houden met. P231, onder inert gas werken, p232. Tegen vocht europese beschermen, p233, in goed gesloten verpakking bewaren, p234. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren P235 koel bewaren P240 Opslag- en opvangreservoir aarden P241 Explosieveilige gebruiken P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken P243 voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit P244 Reduceerventielen vrij van olie en vet houden P250 Malen/schokken/.wrijving vermijden P251 houder onder druk. Grondig wassen P270 niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten P273 voorkom lozing in het milieu p280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming /gelaatsbescherming dragen P281. Tegen vocht beschermen P235P410 koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen voorzorgsmaatregelen. Reactie code tekst P301 na inslikken: P302 bij contact met de huid: P303 bij contact met de huid (of het haar P304 na inademing: P305 bij contact met de ogen: P306 na morsen op kleding: P307 na blootstelling: P308 na (mogelijke) blootstelling: P309 na blootstelling. Op dit etiket) P321 Specifieke behandeling vereist (zie.

P202, pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P210, verwijderd dieet houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P211, niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P220, van kleding/./brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren, p221. Vermenging met brandbare stoffen. P222, contact met de lucht vermijden, p223. Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand.

Gevaarlijke stoffen, overzicht oude en nieuwe

Home, externe veiligheid, symbolen gevaarlijke stoffen, betekenis eu-ghs symbolen - betekenis p-zinnen, dit is de lijst van voorzorgsmaatregelen (p-zinnen, met de p van precaution) volgens. Ghs die in de europese Unie gebruikt gaan worden. De p-zinnen vervangen. S-zinnen en zijn verplicht op de etikettering vanaf 1 december 2010 voor zuivere stoffen en voor mengsels. Algemeen, code, tekst, avocado p101, bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102, buiten het bereik van kinderen houden. P103, alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Preventie, code, tekst, p201, alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Gevaarlijke stoffen symbolen
Rated 4/5 based on 784 reviews